Filderstadt - Integration

۱ـ چگونه وضعیت فعلی فیلدراشتات (Filderstadt) را از نظر ادغام ارزیابی میکنید؟

۲ـ در حال حاضر در فیلدراشتات بیشترین نیاز برای اقدام و فعالیت در مورد ادغام را در کجا می بینید؟

۳ـ آیا شما ایده ها و یا خواسته هایی برای ادغام موفق در فیلدر اشتات دارید؟

۴ـ آیا مایلید چیزی درباره‌ی خودتان به اطلاع ما برسانید ( به عنوان مثال: سن، جنسیت، شغل، داستان مهاجرت ...)؟

powered by ITEOS